Pozbawienie wolności za handel podróbkami

Ochrony roszczeń prawnoautorskich nie trzeba poszukiwać wyłącznie na gruncie prawa cywilnego. Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują również sankcje karne m.in. za utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu w postaci oryginalnej lub opracowania w celu rozpowszechniania bez uprawnienia lub z naruszeniem jego warunków (art. 117 ustawy). Podobną odpowiedzialność na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy ponosi ten, kto taki utwór bez zezwolenia rozpowszechnia. Praktycznego zastosowania tego przepisu doświadczył przedsiębiorca importujący od chińskiego producenta krzesła. W toku procesu ustalono, iż przedmiotowe krzesła, które oskarżony nabył i rozpowszechniał były kopią prawnie chronionego utworu. Sąd przyjął, iż kopia nie musi być identyczna z oryginałem – mimo drobnych modyfikacji nie postał utwór zależny: biegły również stwierdził pewne różnice w budowie i wymiarach krzeseł G. i L., jak choćby w szerokości siedziska w najwęższym miejscu, w przekrojach podłokietnikowych, czy w subtelnej różnicy zabarwienia. Uznał jednak, że z tego tytułu nie sposób określić krzeseł...

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a umowy o zakazie konkurencji

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę powinno odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych umów o pracę. Jak wygląda sytuacja w przypadku umów o zakazie konkurencji? W tej sprawie wypowiedział się niedawno Sąd Najwyższy (link do orzeczenia). Zgodnie z wyrokiem SN, nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę, nawet jeśli klauzula o zakazie konkurencji była wpisana do umowy o pracę. Sąd Najwyższy uznał, że umowa o zakazie konkurencji nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji art. 23¹ Kodeksu pracy. Tym samym, wynikające z umowy o zakazie konkurencji zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę. Dlatego też w razie przejęcia zakładu pracy (oczywiście, jeżeli naszym celem jest utrzymanie w mocy zakazu konkurencji z przejmowanymi pracownikami) najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie...

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2017

Zarówno nasi Klienci jak i Konkurencja dostrzegali, że Kancelaria SDO jest jedną z największych kancelarii w regionie. Wczoraj okazało się, iż według gazety Rzeczpospolita faktycznie tak jest  😉 Kancelaria SDO została uznana za największą kancelarię w regionie zachodniopomorskim – 1 miejsce w Zachodniopomorskim, zajmując w rankingu ogólnopolskim 70-te miejsce, na blisko 300 kancelarii jakie były klasyfikowane.

Zaostrzone sankcje wobec członków zarządów upadłych spółek

Prawo upadłościowe reguluje instytucję zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, którą Sąd może orzec na okres od 1 do 10 lat, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz sprawowania funkcji w spółkach, przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, fundacjach czy stowarzyszenia. Takie orzeczenie możliwe jest jedynie na wniosek, min. wierzyciela upadłej spółki. W praktyce wierzycielom zależy często na ukaraniu nie tylko aktualnych, ale także byłych członków zarządu spółki, którzy to przyczynili się do jej niewypłacalności, a nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości. Wątpliwe jednak było uprawnienie wierzyciela do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do byłego członka zarządu, jeżeli jego wierzytelność powstała później. Wszelkie wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28.09.2016 r. (III CZP 48/16). SN orzekł, że ochrona obrotu gospodarczego wymaga sankcjonowania wszelkich sprzecznych z prawem zachowań. Dlatego też możliwe jest złożenie przez wierzyciela wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jego wierzytelność powstała...

Nowelizacja ustawy o VAT- ryzyko dla pełnomocnika

Nowelizacja ustawy o VAT- ryzyko dla pełnomocnika

Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie rewolucyjna zmiana ustawy o podatku od towarów i usług. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą rozszerzono na pełnomocnika tego podmiotu. Zgodnie z art. 96 ust. 4b wspomnianej ustawy, pełnomocnik odpowiadać ma solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Powyższa regulacja nie dotyczy sytuacji, gdy zaległość podatkowa nie była związana z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, celem wprowadzenia omawianego przepisu jest sankcjonowanie rejestracji podatników z zamiarem dokonywania nadużyć. Jednak często pełnomocnik nie ma realnej wiedzy na temat celu powołania danego podmiotu, nie ma też wpływu na jego sprzedaż podmiotowi trzeciemu, czy niezgodne z prawem działania. Nowa regulacja...

Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

Prokura jest pełnomocnictwem cieszącym się dużą popularnością wśród profesjonalnych, aktywnych gospodarczo podmiotów. Umożliwia ona przede wszystkim sprawne działanie przedsiębiorców, wyłączając konieczność każdorazowego uczestniczenia mocodawcy – czy to osobiście, czy też przez jego organy lub przedstawicieli ustawowych – przy dokonywaniu określonych czynności. Zgodnie z art. 109(4) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, „prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie”. Przedsiębiorca może zatem powołać kilku prokurentów. Może on udzielić im prokury oddzielnie tak, by każdy z nich miał prawo do samodzielnego działania, ale ma też możliwość zastrzeżenia łączności, tzn. zobowiązania jednego bądź wszystkich ustanowionych przez siebie prokurentów do współdziałania przy dokonywaniu w jego imieniu czynności. Praktyce znana jest również tzw. prokura mieszana. Polega ona na ustanowieniu prokury z jednoczesnym zastrzeżeniem, że prokurent jest uprawniony do działania jedynie łącznie z inną osobą, przy czym osoba ta nie pełni funkcji prokurenta. Jest nią np....

Zasiedzenie służebności przesyłu a roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu

Zasiedzenie służebności przesyłu a roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu

Dopuszczalność dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez osobę, której nieruchomość została wskutek zasiedzenia obciążona służebnością odpowiadającą treści służebności przesyłu była niejednokrotnie przedmiotem rozważań doktryny i judykatury. Zagadnienie to jest sporne. Dotychczas w orzecznictwie i piśmiennictwie po części przyjmowano, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy jest niezależne od samego roszczenia windykacyjnego i jest samodzielnym przedmiotem obrotu, a co za tym idzie, brak możliwości dochodzenia roszczenia windykacyjnego nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń uzupełniających (uzasadnienie uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2006 r., sygn. akt III CZP 19/06, OSNC 2006/12/195). (Pogląd ten odnosi się wprawdzie do roszczenia windykacyjnego, ale to nie powinno mieć decydującego znaczenia. W analizowanym tu przypadku nie ma różnicy pomiędzy sytuacją zasiedzenia prawa własności nieruchomości a sytuacją zasiedzenia prawa korzystania z niej w zakresie odpowiadającym treści służebność przesyłu.) W orzecznictwie zajmowano również odmienne stanowisko od zaprezentowanego powyżej, podnosząc, że funkcja zasiedzenia sprzeciwia się...

Spółka cywilna podatnikiem akcyzy

Spółka cywilna podatnikiem akcyzy

W dzisiejszej wpisie chcielibyśmy przedstawić Państwu rewolucyjne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.12.2015 r., sygn. I GPS 1/15 (link do orzeczenia). Z powyższej uchwały wynika, że to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, jest podatnikiem akcyzy. Dlatego wszelkie decyzje Fiskusa dotyczące tego podatku powinny być kierowane właśnie na spółkę. Powyższe rozstrzygnięcie może dziwić, gdyż w świetle uregulowań prawa cywilnego i handlowego, spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Podmiotami wszelkich praw i obowiązków są jej wspólnicy. To oni są przedsiębiorcami, nabywają prawa i zaciągają zobowiązania, które wchodzą w skład majątku stanowiącego współwłasność łączną. Wedle NSA,podmiotowość prawną spółki cywilnej należy oceniać na gruncie ustawy podatkowej, a nie kodeksu cywilnego. Ponadto, dla celów identyfikacji podatkowej spółka cywilna uzyskuje odrębny numer identyfikacji podatkowej (NIP). Także na gruncie Ustawy o rachunkowości spółce cywilnej została przyznana podmiotowość prawna. Warto zauważyć, że wcześniejsze orzecznictwo skłaniało się ku tezie, że to wspólnicy spółki cywilnej są podatnikami podatku akcyzowego.

Kto zapłaci składki za menedżera?

Kto zapłaci składki za menedżera?

Ubezpieczenie członków zarządów budzi liczne kontrowersje. Tym tematem postanowił zająć się Sąd Najwyższy w powiększonym składzie. Efektem tych prac jest uchwała III UZP 2/15 (link do orzeczenia). Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku, gdy członek zarządu spółki akcyjnej zawarł ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, to tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym jest właśnie ten kontrakt menedżerski(umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania). W konsekwencji, spółka- jako płatnik składek- jest obowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne członka zarządu (podstawą opodatkowania będzie wysokość wynagrodzenia wynikająca z kontraktu menadżerskiego). Członek zarządu- w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej- będzie płacił składki na ubezpieczenie społeczne dodatkowo. Warto zauważyć, że Sąd Najwyższy nadał przedmiotowej uchwale moc zasady prawnej i zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, tj. 17 czerwca 2015 r.

Porozumienie samorządowe a pomoc rzeczowa

Porozumienie samorządowe a pomoc rzeczowa

W wyroku z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt IIGSK 1520/14 (link do orzeczenia), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zadanie inwestycyjne w postaci opracowania projektu i budowy chodnika przy drodze powiatowej przez gminę nie rodzi wymogu zawarcia porozumienia między tymi jednostkami samorządu, lecz stanowi formę pomocy rzeczowej. Co powyższe rozstrzygnięcie oznacza w praktyce? Współdziałanie dwóch jednostek samorządu terytorialnego, którego celem nie jest generalne przejęcie od jednego podmiotu zadań związanych z daną inwestycją, stanowiące jedynie jednostkową pomoc na realizację określonego zadania inwestycyjnego o charakterze publicznym, stanowi formę pomocy rzeczowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym, przekazanie zadania dochodzi do skutku w formie czynności cywilnoprawnej i nie jest wymagane zawarcie porozumienia samorządowego.

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl
Scroll Up