copyright

Jak bronić się przed copyright trollingiem?

Copyright trolling to innymi słowy nadużywanie praw autorskich. Na świece jest to zjawisko powszechnie znane, w Polsce coraz częstsze. Polega ono na wysyłaniu żądań zapłaty za bezprawne wykorzystanie utworu, do którego przysługują autorowi prawa majątkowe. W imieniu twórcy kancelarie prawnicze wysyłają wezwania do zapłaty opatrzone zastrzeżeniem, że w razie braku zapłaty określonej kwoty, sprawa zostanie skierowana do organów ścigania. Dlaczego jest to nadużycie praw autorskich? W praktyce cały mechanizm opiera się o adresy IP pozyskane przez zewnętrzne firmy na potrzeby osób lub podmiotów, którym przysługują prawa autorskie. Nie ma pewności, że są one zbierane w sposób staranny i rzeczywiście za ich pośrednictwem mogło dojść do naruszenia prawa . Na tej podstawie składane są zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 116 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Organy ścigania przypisują do podanych adresów IP dane osobowe, które są dostępne dla podmiotów składających takie zawiadomienia.  W oparciu o to sporządzają one...

Konferencja Inwestor pilnie poszukiwany

W listopadzie prawnicy Kancelarii SDO – Maciej Skotarczak, Bartosz Dąbrowski, Zbigniew Olech i Paweł Tański – wzięli udział w konferencji szkoleniowej pt. Inwestor pilnie poszukiwany. A od nowego roku zmiany.  Zespół SDO Nowe Technologie prowadził dla uczestników część szkoleniową. O nowych wymaganiach dotyczących RODO i obowiązkach dla jednostek samorządu terytorialnego w szkoleniu Czy RODO dotyczy JST? Czyli o jeden click za daleko… mówił Paweł Tański. Zbigniew Olech poruszył kwestie związane z ochroną własności intelektualnej w wystąpieniu pt. Prawo autorskie, a działalność JST – czy na pewno wiem za co płacę? Osoby zainteresowane naszymi szkoleniami zapraszamy do zapoznania się z ofertą.    

Which Way With IT

Wczoraj wzięliśmy udział w konferencji dla branży IT Which Way With IT – szczecin:growIT. Oferowane przez wystawców rozwiązania i przedstawione osiągnięcia pokazują na jak wysokim poziomie jest branża IT w naszym regionie. Również oferta SDO Nowe Technologie z zakresu ochrony danych osobowych czy ochrony własności intelektualnej cieszyła się dużym zainteresowaniem.

przejscie-zakladu-pracy

Przejście zakładu pracy a know-how

Z przejściem zakładu pracy możemy mieć do czynienia wówczas, gdy miejsce ma zdarzenie prawne lub faktyczne polegające na objęciu zakładu pracy lub jego części przez inny – niż dotychczasowy pracodawca – podmiot prawa. Przez zakład pracy rozumieć zaś należy wyodrębnioną jednostkę organizacyjną tworzącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Pojęcia tego nie można utożsamiać tylko i wyłącznie ze składnikami o charakterze materialnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowoczesne przedsiębiorstwa to przede wszystkim know-how, tajemnice handlowe i wykwalifikowana kadra pracowników. Należy zatem rozważyć czy przejście zakładu pracy na innego pracodawcę może być również skutkiem nabycia składników niematerialnych. Fundamentalne znaczenie w wykładni terminu użytego w art. 231 § 1 Kodeksu pracy, a zatem kluczowego dla możności określenia przesłanek warunkujących wypełnienie znamion zdarzenia określanego jako przejście zakładu pracy, są przepisy dyrektywy Rady 2011/23/WE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Powszechnie wskazuje się bowiem, iż decydującym kryterium ustalenia, czy miało miejsce „przejście” w rozumieniu ww. aktu, jest...

tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

Współzawodnictwo rynkowe oznacza konieczność proponowania klientom rozwiązań, cen i stosowania metod pozwalających na zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Kontakty z pracownikami czy kontrahentami często wymagają ujawniania informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Co się stanie, gdy tajemnica przedsiębiorstwa zostanie ujawniona? Czy sprawca naruszenia ponosić będzie odpowiedzialność karną? Art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje, że ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kogo dotyczy odpowiedzialność karna? Odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 23 ust. 1 u.z.n.k. może ponieść jedynie osoba zobowiązana do zachowania poufności odnośnie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli np. osoba związana umową o zachowaniu poufności (NDA). Sprawcą czynu przestępnego z art. 23 ust. 1 u.z.n.k. może być np. pracownik zatrudniony w...

Pekao Szczecin Open 2017

W dniach 11-19 września 2017 r. w Szczecinie odbędzie się już 25. edycja turnieju Pekao Open, którego Kancelaria SDO jest sponsorem. W turnieju bierze udział 64 zawodników. W jubileuszowej edycji wezmą udział między innymi Jerzy Janowicz, Argentyńczyk Federico Delbonis, Hiszpan Tommy Robredo czy Austriak Juergen Melzer. Również wieczorny bankiet był okazją do mniej formalnych spoktań.

Praca egzaminacyjna to też dane osobowe

Peter Nowak jako księgowy (Trainee Accountant) przystępował do egzaminów przeprowadzanych przez Institute of Chartered Accountants of Ireland – instytut biegłych rewidentów w Irlandii. Nie mógł jednak zaliczyć egzaminu z finansów strategicznych i rachunkowości zarządczej. Po czwartej nieudanej próbie Peter Nowak wystąpił z wnioskiem o udostępnienie mu wszelkich przetwarzanych przez Institute of Chartered Accountants of Ireland. Instytut udostępnił wnioskodawcy większość dokumentów, odmówiono jednak udostępnienia arkusza egzaminacyjnego. Uzasadniając odmowę wskazano, iż praca egzaminacyjna nie stanowi „danych osobowych” w rozumieniu ustaw o ochronie danych wedle prawa irlandzkiego. Peter Nowak szukał ochrony u irlandzkiego odpowiednika polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Office of the Data Protection Commissioner. Jednak w odpowiedzi urząd wskazał, że arkusze egzaminacyjne nie są zasadniczo brane pod uwagę [do celów ochrony danych] […] ze względu na to, że tego rodzaju materiał nie stanowi na ogół danych osobowych [Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott, Peter Nowak przeciwko Data Protection Commissioner, C‑434/16] Ostatecznie...

Wywłaszczenie programistów przez Ministra Sprawiedliwości?

W poniedziałek, 24 lipca 2017 r. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, iż zawetowane zostaną Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawy te były w pakiecie z jeszcze jednym aktem prawnym: ustawą zmieniającą Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Akt ten ciągle czeka na podpis Prezydenta. [EDIT: Prezydent podpisał ustawę 24 lipca 2017 r.] Ustawa ta stanowi drugi po Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej akt prawny regulujący funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, który sprawują sądu powszechne. Skąd zatem „informatyczny” temat wpisu? W przypadku gdy uchwalone przez Sejm zmiany wejdą w życie w ustawie dodany zostanie dział IVa o tytule Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz informatyzacja sądów powszechnych. Zastosowanie przewidzianych tam rozwiązań może sprawić, iż wywłaszczenie programistów tworzących programy dla sądownictwa może stać się faktem. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania programu komputerowego lub systemu informatycznego Nie jest dla nikogo tajemnicą, iż informatyzacja sądów powszechnych mimo napotykanych trudności postępuje. Efekty tych...

Sąd Najwyższy nie chciał obrazić czy poniżyć polskich artystów

W tym roku Sąd Najwyższy wydał dwa orzeczenia dotyczące podlegania przez artystów ubezpieczeniom społecznym. Problem, jaki został poruszony w obu orzeczeniach dotyczył możliwości charakteru umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a artystami (twórcami, wykonawcami). Wątpliwości dotyczą zakwalifikowania tego rodzaju umów jako umowy o dzieło lub zlecenia. Wybór ten wywierać będzie implikacje w przedmiocie podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne. Jak zauważył Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16 zobowiązanie z art. 627 Kodeksu cywilnego polega na wykonaniu nie jakiegokolwiek dzieła, ale na realizacji dzieła oznaczonego. W ten sposób sąd podtrzymał przyznał rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który zakwestionował umowę artystki biorącej udział w koncercie muzyki organowej. Organ, a za nim Sąd Najwyższy uznał, że wykonanie cudzych utworów przez muzyka, mające charakter odtwórczy, nie może być uznane za dzieło.Oznaczenie dzieła, o którym mowa w art. 627 Kodeksu cywilnego powinno mieć miejsce już na etapie konstruowania postanowień umownych. Z drugiej strony...

Kościelny Urząd Ochrony Danych Osobowych?

25 maja 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Do tego czasu państwa członkowskie muszą dostosować system prawny do nowych przepisów, a wszyscy przetwarzający dane osobowe przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Wydawać się może, że zmiany dotyczyć będą głównie przedsiębiorców, jednak obowiązki wynikające z rozporządzenia obciążać będą także Kościoły i związki wyznaniowe. Wydawać się może, że narusza to gwarantowaną przez państwo autonomię tych podmiotów, jednak jak wskazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Marek Zagórski ma miejsce pewien dysonans między preambułą a treścią rozporządzenia. W preambule do rozporządzenia czytamy, że ma ono nie naruszać statusu przyznanego Kościołom oraz związkom i wspólnotom wyznaniowym na mocy prawa konstytucyjnego obowiązującego w państwach członkowskich. Z drugiej strony w art. 91 ustęp 1 rozporządzenia widnieje zapis,...

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl
Scroll Up