Praca egzaminacyjna to też dane osobowe

Peter Nowak jako księgowy (Trainee Accountant) przystępował do egzaminów przeprowadzanych przez Institute of Chartered Accountants of Ireland – instytut biegłych rewidentów w Irlandii. Nie mógł jednak zaliczyć egzaminu z finansów strategicznych i rachunkowości zarządczej. Po czwartej nieudanej próbie Peter Nowak wystąpił z wnioskiem o udostępnienie mu wszelkich przetwarzanych przez Institute of Chartered Accountants of Ireland. Instytut udostępnił wnioskodawcy większość dokumentów, odmówiono jednak udostępnienia arkusza egzaminacyjnego. Uzasadniając odmowę wskazano, iż praca egzaminacyjna nie stanowi „danych osobowych” w rozumieniu ustaw o ochronie danych wedle prawa irlandzkiego. Peter Nowak szukał ochrony u irlandzkiego odpowiednika polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Office of the Data Protection Commissioner. Jednak w odpowiedzi urząd wskazał, że arkusze egzaminacyjne nie są zasadniczo brane pod uwagę [do celów ochrony danych] […] ze względu na to, że tego rodzaju materiał nie stanowi na ogół danych osobowych [Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott, Peter Nowak przeciwko Data Protection Commissioner, C‑434/16] Ostatecznie...

Kościelny Urząd Ochrony Danych Osobowych?

25 maja 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Do tego czasu państwa członkowskie muszą dostosować system prawny do nowych przepisów, a wszyscy przetwarzający dane osobowe przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Wydawać się może, że zmiany dotyczyć będą głównie przedsiębiorców, jednak obowiązki wynikające z rozporządzenia obciążać będą także Kościoły i związki wyznaniowe. Wydawać się może, że narusza to gwarantowaną przez państwo autonomię tych podmiotów, jednak jak wskazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Marek Zagórski ma miejsce pewien dysonans między preambułą a treścią rozporządzenia. W preambule do rozporządzenia czytamy, że ma ono nie naruszać statusu przyznanego Kościołom oraz związkom i wspólnotom wyznaniowym na mocy prawa konstytucyjnego obowiązującego w państwach członkowskich. Z drugiej strony w art. 91 ustęp 1 rozporządzenia widnieje zapis,...

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up