przejscie-zakladu-pracy

Przejście zakładu pracy a know-how

Z przejściem zakładu pracy możemy mieć do czynienia wówczas, gdy miejsce ma zdarzenie prawne lub faktyczne polegające na objęciu zakładu pracy lub jego części przez inny – niż dotychczasowy pracodawca – podmiot prawa. Przez zakład pracy rozumieć zaś należy wyodrębnioną jednostkę organizacyjną tworzącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Pojęcia tego nie można utożsamiać tylko i wyłącznie ze składnikami o charakterze materialnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowoczesne przedsiębiorstwa to przede wszystkim know-how, tajemnice handlowe i wykwalifikowana kadra pracowników. Należy zatem rozważyć czy przejście zakładu pracy na innego pracodawcę może być również skutkiem nabycia składników niematerialnych. Fundamentalne znaczenie w wykładni terminu użytego w art. 231 § 1 Kodeksu pracy, a zatem kluczowego dla możności określenia przesłanek warunkujących wypełnienie znamion zdarzenia określanego jako przejście zakładu pracy, są przepisy dyrektywy Rady 2011/23/WE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Powszechnie wskazuje się bowiem, iż decydującym kryterium ustalenia, czy miało miejsce „przejście” w rozumieniu ww. aktu, jest...

tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

Współzawodnictwo rynkowe oznacza konieczność proponowania klientom rozwiązań, cen i stosowania metod pozwalających na zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Kontakty z pracownikami czy kontrahentami często wymagają ujawniania informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Co się stanie, gdy tajemnica przedsiębiorstwa zostanie ujawniona? Czy sprawca naruszenia ponosić będzie odpowiedzialność karną? Art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje, że ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kogo dotyczy odpowiedzialność karna? Odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 23 ust. 1 u.z.n.k. może ponieść jedynie osoba zobowiązana do zachowania poufności odnośnie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli np. osoba związana umową o zachowaniu poufności (NDA). Sprawcą czynu przestępnego z art. 23 ust. 1 u.z.n.k. może być np. pracownik zatrudniony w...

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up